top of page

ענן מילים סטטי-משמש ככרזה

ענן מילים

 כשמיפוי מושגים וטיפוגרפיה-
(עיצוב באותיות) נפגשים. 

המורה כבמאי:

חשיפה דידקטית של תמונה לימודית

ענן מילים אקטיבי- מונפש ומקושר

מצגת רגילה להורדה

ולהפעלה

מול התלמידים

עקרונות לבחירת תמונה לימודית

עקרונות לחשיפת תמונה לימודית

הדגמה של פעילות בכיתה

הנחיות להפעלת המצגת

bottom of page